Máy d?ch thu?t b?i Microsoft Translator|Ngôn ng? có s?n: ..............................

So sánh ho?ch: L?u tr? k? ho?ch cho t?t c? m?i ng??i

LG chia s? vi so sánh k? ho?ch

D? dàng & ?áng tin c?y l?u tr? k? ho?ch

L?u tr? k? ho?ch

ít qu? so sánh k? ho?chÍt qu?

duyên dáng qu? so sánh k? ho?chDuyên dáng Demon

Tên mi?n mi?n phí *

quy?n l?c qu? so sánh k? ho?chQuy?n l?c qu?

Tên mi?n mi?n phí *
Mi?n phí riêng SSL **

Giá Th?p nh?t là $3.95 $ 3,55/tháng Th?p nh?t là $6.95 $ 5,90/tháng Th?p nh?t là $11,95 $ 9.56/tháng
Vi?c s? d?ng lý t??ng cho
  • Ng??i dùng m?i làm quen
  • Doanh nghi?p nh?
  • CMS ?ng d?ng
  • Ng??i dùng c?p cao
  • Th??ng m?i ?i?n t? nh?
  • CMS ?ng d?ng
  • Ng??i dùng doanh nghi?p
  • Các trang web kinh doanh quan tr?ng
Dung l??ng ??a (SSD RAID10) 500MB 1000MB 1500MB
Hàng tháng truy?n d? li?u 50GB  100GB  250GB 
Máy ch? l?u tr? tên mi?n b? sung Không gi?i h?n Không gi?i h?n Không gi?i h?n
Tên mi?n con Không gi?i h?n Không gi?i h?n Không gi?i h?n
Tài kho?n email Không gi?i h?n Không gi?i h?n Không gi?i h?n
Truy c?p vào Email d?a trên web
C? s? d? li?u MySQL Không gi?i h?n Không gi?i h?n Không gi?i h?n
Tài kho?n FTP Không gi?i h?n Không gi?i h?n Không gi?i h?n
Hàng ngày, l??t Backup
cPanel Control Panel
Công c? th?ng kê web
V? / SSH truy c?p Onetime l? phí Onetime l? phí Onetime l? phí
Lên-th?i gian b?o lãnh 99 % 99 % 99 %
7 Ngày tr? l?i ti?n b?o lãnh
Tên mi?n mi?n phí
Mi?n phí riêng SSL ** $ 29,95/n?m $ 29,95/n?m
Thi?t l?p l? phí Mi?n phí Mi?n phí Mi?n phí
Gi? hàng
H? tr? 24/7 help Desk
??ng ký! ??ng ký! ??ng ký!

* Mi?n phí tên mi?n v?i (n?m ??u tiên) tên mi?n (tên mi?n c?p cao nh?t) .net, .com ho?c .org v?i duyên dáng Demon k? ho?ch l?u tr? ho?c quy?n l?c qu? l?u tr? k? ho?ch cho m?t t?i thi?u c?a m?t n?m.
** Áp d?ng cho 1 n?m ho?c lâu h?n thanh toán ?i?u kho?n ch?. SSL có th? ???c thu ???c thông qua m?t cu?c ?i?u tra vé h? tr?. T?t c? các mi?n SSL cho phép ???c yêu c?u ?? ???c c?p m?t ??a ch? IP t?nh. Mà không có m?t IP riêng, SSL s? không ho?t ??ng. IP giá c? b?t ??u nh? nh?t là $6.00/ tháng.

LG chia s? vi so sánh k? ho?ch